Ce face un primar?

Primarul este managerul sau administratorul orașului, ales prin vot democratic de cetățeni. Un primar bun știe să dirijeze eficient aparatul administrativ al Primăriei și reprezintă interesele tuturor locuitorilor. Iată care sunt cele mai importante atribuții ale unui primar:

Activitatea administrației publice municipale

 • Primarul este cel care gestionează cu personalul Primăriei și al administrației publice locale. Fie că-i numește în funcție, suspendă sau încetează raporturile de serviciu cu aceștia;
 • Propune spre aprobare consiliului municipal Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Chișinău;
 • asigură executarea deciziilor consiliului municipal;

Managementul strategic al municipiului

 • Gestionează activitatea serviciilor publice municipale și a întreprinderilor fondate de consiliului municipal. De exemplu, Primarul este cel care are grijă ca Î.M. Regia „Autosalubritate”, să presteze servicii calitative de colectare şi transportare a deşeurilor menajere, dar și alte servicii municipale cum ar fi cele de transport public, aprovizionare cu apă, menținere a rețelelor electrice, exploatare şi întreţinere a drumurilor și trotuarelor ș.a.
 • Are grijă ca lucrările de construcție și întreținere a drumurilor să fie efectuate. La fel și lucrările de construcție a podurilor, instalaţiilor şi reţelelor;
 • asigură elaborarea strategiilor și programelor de dezvoltare social-economică, de refacere și protecție a mediului;
 • asigură elaborarea planului general de urbanism şi amenajare a teritoriului. Bunăoară, Planul Urbanistic General (PUG) nu a fost actualizat încă din 2007;
 • asigură organizarea și supravegherea activităţilor din târguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri pentru buna lor funcţionare;
 • asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere;
 • decide asupra defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi în coordonare cu Agenția Ecologică Chișinău;
 • ia măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, incendiilor, catastrofelor și epidemiilor; mobilizează populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din municipiu;
 • asigură elaborarea proiectului bugetului municipal pe următorul an bugetar şi îl prezintă spre aprobare consiliului municipal; 
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite; verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul municipal şi cheltuielile, informând consiliul municipal despre situaţia existentă;
 • dispune efectuarea auditului intern ș.a.Altele
 • propune consiliului municipal consultarea populaţiei prin referendum în probleme municipale de interes deosebit;
 • prezintă, din proprie inițiativă sau la cererea consiliului municipal, rapoarte și informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliul municipal și rapoarte cu privire la situaţia social-economică a municipiului;
 • convoacă ședințele ordinare, extraordinare și de îndată ale CMC, propune consiliului municipal pentru examinare chestiuni ce țin de administrarea municipiului, care se includ în ordinea de zi cu prioritate;
 • asigură suportul tehnic, informațional și administrativ pentru funcționarea consiliului municipal;* în cazul în care consideră motivat că decizia consiliului municipal este ilegală, primarul general sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.Bibliografie: 
Distribuie