Atribuțiile Consiliului Municipal Chișinău și ale Primarului General al mun. Chișinău

La 20 octombrie 2019, cetățenii vor alege primarul și consilierii locali. Consilierii sunt cei care decid cum sunt rezolvate cele mai importante probleme locale ale locuitorilor, primarul general execută deciziile consiliului, conduce administrația publică locală, reprezintă cetățenii localității și se pronunţă asupra tuturor problemelor discutate și dezbătute în consiliu. Funcționarii publici sunt cei care execută și pun în aplicare deciziile consiliului și a primarului, dar și cei care pregătesc strategii, regulamente și alte documente esențiale.

Consiliul Municipal Chișinău

Primarul

Activitatea administrației publice municipale

 • Consiliul Municipal Chișinău (CMC) aprobă personalul şi organigrama primăriei și a subdiviziunilor administrației publice municipale;
 • Consiliul aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Chișinău, Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului Municipal Chișinău și alte regulamente și reguli prevăzute de lege ș.a.
 • Primarul gestionează personalul Primăriei și al administrației publice locale.
 • Propune spre aprobare consiliului municipal Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Chișinău;
 • asigură executarea deciziilor consiliului municipal* ș.a.

Managementul strategic al municipiului

  • Consiliul municipal decide cum sunt organizate serviciile publice municipale, asigură buna lor funcţionare şi aprobă tarifele la serviciile municipale cu plată;
  • aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a municipiului, programe de refacere şi protecție a mediului, planuri urbanistice și planuri de amenajare a teritoriului;
 • aprobă regulamentul privind desfășurarea activităților de comerț pe teritoriul orașului Chișinău;
 • decide ce lucrări de construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor vor avea loc;
 • decide asupra infrastructuri economice, sociale, medicale şi de agrement de interes municipal ș.a.
  • Gestionează activitatea serviciilor publice municipale și a întreprinderilor fondate de consiliului municipal. De
  • Are grijă ca lucrările de construcție și întreținere a drumurilor să fie efectuate. La fel și lucrările de construcție a podurilor, instalaţiilor şi reţelelor;
  • asigură elaborarea strategiilor și programelor de dezvoltare social-economică, de refacere și protecție a mediului;
  • asigură elaborarea planului general de urbanism şi amenajare a teritoriului.
  • asigură organizarea și supravegherea activităţilor din târguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri pentru buna lor funcţionare;
 • asigură securitatea traficului rutier şi pietonal;
 • decide asupra defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi în coordonare cu Agenția Ecologică Chișinău;
 • ia măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, mobilizează populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din municipiu ș.a.

Administrarea patrimoniului și a finanțelor publice municipale

 • decide aplicarea şi modificarea impozitelor şi taxelor locale, modalitatea și termenele de plată a acestora;
 • aprobă bugetul municipal și operează modificări în bugetul municipal;
 • aprobă cuantumul chiriei imobilelor de locuit din fondul locativ municipal, plățile pentru deservirea blocului locativ, întreținerea rețelelor inginerești interne și a serviciile comunale. 
 • decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locațiune a bunurilor domeniului public al municipiului şi a serviciilor publice de interes municipal.
 • decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă, în comodat ori în locaţiune a bunurilor domeniului privat al municipiului;
 • decide atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a municipiului din teritoriul orașului Chișinău ș.a.
 • asigură elaborarea proiectului bugetului municipal pe următorul an bugetar şi îl prezintă spre aprobare consiliului municipal; 
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite; verifică încasarea mijloacelor la bugetul municipal şi cheltuielile, informând consiliul municipal despre situaţia existentă;
 • dispune efectuarea auditului intern ș.a.

Altele

  • examinează informaţiile prezentate de consilieri și ia decizii pe marginea acestora;
 • audiază dările de seamă şi informaţiile primarului general, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi municipale şi instituţii publice municipale;
 • ridică mandatul consilierilor în condiţiile legii;
 • iniţiază, după caz, şi decide desfăşurarea referendumului local;
 • dispune consultarea publică a proiectelor de decizii în problemele de interes municipal ș.a.
 • propune consiliului municipal consultarea populaţiei prin referendum în probleme municipale de interes deosebit;
 • prezintă rapoarte și informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliul municipal și rapoarte cu privire la situaţia social-economică a municipiului;
 • convoacă ședințele ordinare, extraordinare și de îndată ale CMC, propune consiliului municipal pentru examinare chestiuni ce țin de administrarea municipiului, care se includ în ordinea de zi cu prioritate;
 • asigură suportul tehnic, informațional și administrativ pentru funcționarea consiliului municipal ș.a.
*  în cazul în care consideră motivat că decizia consiliului municipal este ilegală, primarul general sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ
  Notă: Pentru mai multe informații vezi legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chişinău.